Module:Star Wars Batalles espacials

From Vassal
Tapa.png
Publisher Web Era Fantasy
Year 2012 Topic Science Fiction
Players 2 to 2 Scale Abstract
Length

Files

Filename Filetype Size Date Compatibility
1.0
Batalles_espacials.vmod Modulo 12.93 MB 2012-12-07 3.2

Module Information

Maintainer Masacre_JCR
Contributors

Comments

Aquest joc es basa en les naus de la guerra de les galaxies. El joc esta en Català i Castellà.

Es un joc de batalles entre naus inventat per mi. Es una versió beta poc testada i m'agradaria rebre comentaris al respecte.

Per a dubtes, suggeriments i comentaris envieu-me un mail.

En el joc està el reglament i la manera de jugar en Vassal.

Queden coses per aclarar que no vaig posar a les instruccions.

NOTES: Al dividir els punts del exèrcit per saber el número d'activacions si no es exacte s'ha de arrodonir cap avall.

Si els dos exercits tenen diferent número de punts s'utilitza el mes alt per calcular el número d'activacions.

Si una nau surt del tabler de joc no pot tornar al mateix però no es considera a cap afecta destruïda.

Hi poden haver dues naus en el mateix hexàgon. No es poden disparar, representa que estan a diferent alçada.

Si no es marca amb quina arma es dispara, s'està disparant amb la principal, la primera. No es pot dir desprès que es disparava amb la segona.


This game is based on the ships of Star Wars. The game is in Catalan and Spanish.

It's a game of battles between ships invented by me. It's a little beta tested and would like comments.

For questions, suggestions and comments send me an email.

In the game's rules and how to play on Vassal.

Remains to be clear that I did not put in the instructions.

NOTES: By dividing the army points for the number of activations if not exactly be rounded down.

If both armies have different number of points is used to calculate the highest number of activations.

If a ship leaves the game board can not return to the same but not considered destroyed any affection.

There may be two ships in the same hex. Can not shoot represents that are at different heights.

If not marked with what weapon is fired, is soaring with the principal, the first. No one can say that after the second shot.


Este juego se basa en las naves de la guerra de las galaxias. El juego esta en Catalán y Castellano.

Es un juego de batallas entre naves inventado por mí. Es una versión beta poco testada y me gustaría recibir comentarios al respecto.

Para dudas, sugerencias y comentarios enviadme un mail.

En el juego está el reglamento y la forma de jugar en Vassal.

Quedan cosas por aclarar que no puse en las instrucciones.

NOTAS: Al dividir los puntos del ejército para saber el número de activaciones si no es exacto se debe redondear hacia abajo.

Si los dos ejércitos tienen diferente número de puntos se utiliza el más alto para calcular el número de activaciones.

Si una nave sale del tablero de juego no puede volver al mismo pero no se considera a ningún afecto destruida.

Puede haber dos naves en el mismo hexágono. No se pueden disparar, representa que están a diferente altura.

Si no se marca con qué arma se dispara, se está disparando con la principal, la primera. No se puede decir después que se disparaba con la segunda.

Screen Shots

Players

  • Some Guy