Module:1714: The Case of the Catalans

From Vassal
Caratula2.jpg
Publisher Devir Era 18th Century
Year 2014 Topic War of the Spanish Succession
Players 2 to 5 Scale Strategic
Length 120 minutes

Files and Module Information

Filename Filetype Size Date Compatibility Developer Other Contributors
2.4
1714_The_Catalan_Case_v24.vmod Module - 2 to 5 players, english 16.99 MB 2021-05-03 3.5.5 Alex Felip
1714_El_Cas_dels_Catalans_v24.vmod Module - de 2 a 5 jugadors, cartes i mapa en català 14.43 MB 2021-05-03 3.5.5 Alex Felip
1.1
1714_El_Cas_dels_Catalans_V11_2P.vmod Mòdul - 2 Jugadors en català 12.2 MB 2015-04-03 3.2.15 Alex Felip
1714_The_Catalan_Case_V11_2P.vmod Module - 2 Players english 12.26 MB 2015-04-03 3.2.15 Alex Felip
1714_El_Cas_dels_Catalans_V11_3-5P.vmod Module - 3 a 5 Jugadors en català 12.31 MB 2015-04-03 3.2.15 Alex Felip
1714_The_Catalan_Case_V11_3-5P.vmod Module - 3 to 5 Players english 12.37 MB 2015-04-03 3.2.15 Alex Felip

Comments

The 2.4 english Module is completely in English. It has scripts but can be played without using them if desired. Unlike version 1.1 Players have manual access to all components of the game. Catalan version only change the cards and map images to show in catalan language, so both are compatible with each other. Have the modes to play from 2 to 5 players.

El mòdul 2.4 en català es en anglès, però les cartes i el mapa de joc en català, i és compatible amb la versió anglesa. Té scripts, però pot ésser jugar sense utilitzar-los si no es desitgen: a diferència de la versió 1.1, els jugadors tenen accés manual a tots els components del joc. Té les opcions per jugar-hi des de 2 a 5 jugadors.


The 1.1 Module is outdated, download version 2.4 is highly recommended.

La versió 1.1 està obsoleta y es recomana fermament la descàrrega de la versió 2.4.

BoardGameGeek link:

[English]

Europe, 1702. The death of king Charles II of Habsburg left the throne vacant and started a war all over Europe to settle the matter of the Spanish Succession. The Archduke Charles III of Austria, the Habsburg heir, was discarded by the last will of Charles II, signed almost on his deathbed, in favor of Phillip of Anjou, Louis XIV’s grandson, the Bourbon heir. The Grand Alliance has been formed, by the Treaty of Den Haag, by Great Britain, the Dutch Republic, Austria, Portugal and Savoy to preserve Europe’s balance of power and reclaim the throne for the Archduke Charles.

The players, representing the powers of the Grand Alliance, will fight the Bourbon forces composed by French, Castilian and Bavarian troops. Their goal, defined by a hidden agenda, is to obtain the best commercial and territorial concessions, and conquer the Bourbon territories. But this is no cooperative game: the winning player will need strategy and negotiation skills to achieve the best deals with the enemy and thus be the country with the most benefits thanks to the Peace of Utrecht.

In previous turn reverse order, each player decides how to play one of the seeded cards for the current turn. The players may pay from their resources to use the card’s text or may prefer to “sell” the card to execute one action. Each action is available only once for each turn and the players cannot execute the same action in two consecutive turns. The available actions are Recruit troops, Move them across the map or Attack the enemy in adjacent areas. Other choices include obtaining Resources or paying attention to their own countries Public Opinion (a.k.a. Will to Fight), for this will decide the order in which the new Concessions will be dealed. The card deck, composed by the most relevant battles, events and characters throughout the war, includes the exploits of the Bourbon armies to counter the player’s actions.

For more details visit https://boardgamegeek.com/boardgame/146228/1714-case-catalans


[Català]

Europa, 1702. La mort del rei Carles II d’Habsburg ha deixat el tron desocupat i ha provocat una guerra per tot Europa per arranjar la qüestió de la successió espanyola. L’arxiduc Carles III d’Àustria, l’hereu de la casa Habsburg, ha estat descartat pel testament de Carles II, signat gairebé al seu llit de mort i que afavoreix Felip d’Anjou, nét de Lluís XIV, l’hereu de la casa Borbó. S’ha format la Gran Aliança, pel Tractat de la Haia signat per la Gran Bretanya, les Províncies Unides dels Països Baixos, Àustria, Portugal i Savoia per mantenir l’equilibri de poder a Europa i reclamar el tron per a l’arxiduc Carles.

Els jugadors representen els poders de la Gran Aliança i lluiten contra les forces borbòniques compostes per tropes franceses, castellanes i bavareses. El seu propòsit, definit per uns objectius secrets, és aconseguir les millors concessions territorials i comercials, i conquerir els territoris borbònics. Però no es tracta d’un joc cooperatiu: al guanyador li caldrà estratègia i negociació per assolir els millors tractes amb l’enemic i ser el país més beneficiat per la Pau d’Utrecht.

En l’ordre invers del torn anterior, cada jugador decideix com vol jugar una de les cartes que formen el torn actual. Els jugadors poden pagar amb els seus recursos per activar l’esdeveniment de la carta o poden «vendre» la carta per fer una acció. Cada acció està disponible un sol cop per torn i els jugadors no poden fer la mateixa acció en dos torns consecutius. Les accions permeten als jugadors reclutar tropes, moure-les pel mapa, atacar l’enemic situat en hexàgons adjacents, obtenir més recursos o millorar l’opinió pública del seu país. Una bona opinió pública és clau a l’hora de triar les millors concessions abans que ho facin els altres jugadors. La pila de cartes inclou les batalles, esdeveniments i personatges més rellevants de tota la guerra, a més de les victòries borbòniques que contrarestaran les accions dels jugadors.

Més informació: https://boardgamegeek.com/boardgame/146228/1714-case-catalans

Screen Shots

Players

  • Alex Felip
  • Pep Casanovas